Is God Catholic or Protestant?

Nov 4, 2022    Pastor Luke Shyu